HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - fólie

background image

fólie

pokyny

Nejlepších výsledkù dosáhnete pøi použití prùhledné fólie HP brand pro inkoustové tiskárny.

Kapacita vstupního zásobníku: až 20 listù

pøíprava k tisku

1. Vyjmìte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
2. Posuòte vymezovač šíøky papíru zcela doleva a potom vysuòte vymezovač délky papíru.
3. Vložte prùhledné fólie do vstupního zásobníku stranou pro tisk smìrem dolù a lepicím proužkem

smìrem k tiskárnì.

4. Prùhledné fólie opatrnì zasuòte zcela do tiskárny. Dávejte pozor, aby se samolepicí pásky o sebe

nezachytávaly.

5. Posuòte vymezovače papíru

tìsnì

k okrajùm svazku prùhledných fólií.

tisk

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Typ: pøíslušná prùhledná fólie

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.