HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - karta Papír/Kvalita

background image

karta Papír/Kvalita

Karta

Papír/Kvalita

slouží k nastavení následujících voleb:

1. Rychlá nastavení tisku úlohy: Viz

rychlá nastavení tisku úlohy

.

2. Formát: Formát použitého papíru.
3. Vlastní: Viz

nastavení uživatelského formátu papíru

.

4. Zdroj: Vyberte zásobník, ze kterého chcete tisknout. Chcete-li tisknout ze vstupního zásobníku

tiskárny, vyberte možnost

Horní zásobník

.

5. Typ: Typ použitého papíru.
6. Minimalizovat okraje: Slouží k nastavení tisku blíže ke spodnímu okraji stránky. U nìkterých typù

papíru mùže tato funkce zpùsobit rozmazávání inkoustu.

7. Automaticky pøizpùsobit bez okrajù: Zaškrtnutím upravíte velikost obrazu tak, aby se vytiskl pøes

celou stránku. Tato možnost je užitečná pøi tisku

dokumentu bez okrajù

na určité typy papíru.

8. Kvalita tisku: K dispozici je pìt možností pro nastavení kvality tisku:

Hrubý koncept

,

Rychlý normální

,

Normální

,

Nejlepší

a

Maximální rozlišení

. Se zvyšováním kvality tisku od možnosti

Hrubý koncept

k

možnosti

Maximální rozlišení

se zlepšuje kvalita vytisknutého obrazu a snižuje se rychlost tisku.

Režim

Hrubý koncept

spotøebovává nejménì inkoustu. Režim

Maximální rozlišení

spotøebuje nejvíce

inkoustu a vyžaduje hodnì volného místa na disku.

9. Digitální fotografie hp: Viz

tisk digitálních fotografií

.

background image

10. Tipy pro tisk: Námìty pro zefektivnìní práce s tiskárnou.