HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - kartotéční lístky a jiná média malých rozměrů

background image

kartotéční lístky a jiná média malých rozmìrù

pokyny

Používejte pouze lístky a média malých rozmìrù, které splòují požadavky tiskárny na formáty
papíru. Technické údaje naleznete v

referenční pøíručce

, která se dodává s tiskárnou.

Pokyny k tisku bez okrajù naleznete

zde

.

Kapacita vstupního zásobníku: Až 60 karet

pøíprava k tisku

1. Zvednìte výstupní zásobník a vyjmìte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
2. Posuòte vymezovač šíøky papíru zcela doleva a potom vysuòte vymezovač délky papíru.
3. Karty vložte do pravé části vstupního zásobníku stranami pro tisk smìrem dolù a kratšími stranami

smìrem do tiskárny. Zasuòte karty co nejdále do tiskárny.

4. Posuòte vymezovače papíru

tìsnì

ke kartám.

5. Sklopte výstupní zásobník.

tisk

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Velikost: Vhodný formát papíru
Typ: Pøíslušný typ papíru
Kvalita tisku:

Normální

nebo

Nejlepší

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.