HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - nástroje tiskárny

background image

nástroje tiskárny

Software tiskárny obsahuje množství užitečných nástrojù umožòujících zvýšení výkonu tiskárny.
Nástroje tiskárny mùžete využít k následujícím účelùm:

Zobrazení pøibližné hladiny inkoustu v kazetách.

Čištìní tiskových kazet.

Kalibrace tiskárny.

Tisk zkušební stránky.

Provádìní dalších funkcí podle potøeby.

Informace o tìchto nástrojích získáte zde.