HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - nastavení tisku

background image

nastavení tisku

Tiskárna je ovládána prostøednictvím softwaru instalovaného v počítači. Nastavení tisku pro dokumenty lze
mìnit pomocí softwaru tiskárny, tj.

ovladače tiskárny

.

Chcete-li provést zmìny v nastavení tisku, otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

zobrazení dialogového okna Vlastnosti tiskárny

Chcete-li zobrazit dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

, postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete soubor, který chcete vytisknout.
2. Klepnìte na nabídku

Soubor

>

Tisk

a potom na tlačítko

Vlastnosti

. Zobrazí se dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

Cesta k dialogovému oknu

Vlastnosti tiskárny

se mùže lišit v závislosti na použité

aplikaci.

dialogové okno Vlastnosti tiskárny

Dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

obsahuje nìkolik nástrojù, které usnadòují jeho použití.

tlačítka a nabídky

Dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

obsahuje tyto prvky:

background image

1. Karty: Klepnutím na kartu zobrazíte její obsah.
2. Rychlá nastavení tisku úlohy: Viz

rychlá nastavení tisku úlohy

.

3. Náhled: Zobrazuje, jak zmìny nastavení tisku ovlivní tiskový výstup.
4. Tlačítka:

OK: Uloží a použije provedené zmìny.

Storno: Zavøe dialogové okno bez ukládání provedených zmìn nastavení.

Nápovìda: Poskytuje pokyny pro použití funkce nápovìdy

Co to je?

Mùže se také zobrazit tlačítko

Použít

. Tlačítko

Použít

uloží zmìny nastavení, aniž by se dialogové

okno zavøelo.

Další informace o volbách na jednotlivých kartách lze získat umístìním ukazatele myši

na pøíslušnou volbu a klepnutím pravým tlačítkem myši. Zobrazí se dialogové okno

Co

to je?

Klepnutím na volbu

Co to je?

zobrazíte více informací o vybrané položce.

karty

karta Papír/Kvalita

karta Úpravy

background image

karta Efekty

karta Základní

karta Barva

Jednotlivé funkce tiskárny a návody k jejich použití se mohou zmìnit. Tento dokument

byl vytvoøen døíve, než byly definovány všechny funkce tiskárny.