HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - obálky

background image

obálky

pokyny

Nepoužívejte obálky, které mají spony nebo okénka, obálky se silnými, nepravidelnými nebo
zvlnìnými okraji, obálky lesklé nebo ražené ani obálky pokroucené, roztržené nebo jinak
poškozené.

Pøed vložením obálek do vstupního zásobníku zarovnejte hrany.

Kapacita vstupního zásobníku: Až 20 obálek

Pøíprava tisku jednotlivých obálek

1. Obálku zasuòte stranou pro tisk smìrem dolù a chlopní smìrem doleva do štìrbiny pro obálky.

2. Zasuòte obálku co nejdále do tiskárny.

pøíprava tisku svazku obálek

1. Zvednìte výstupní zásobník a vyjmìte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
2. Posuòte vymezovač šíøky papíru zcela doleva a potom vysuòte vymezovač délky papíru.
3. Obálky vložte do pravé části vstupního zásobníku stranami pro tisk smìrem dolù a chlopnìmi

smìrem doleva. Zasuòte obálky co nejdále do tiskárny.

4. Posuòte vymezovače papíru

tìsnì

k obálkám.

5. Sklopte výstupní zásobník.

background image

tisk

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Formát: pøíslušný formát obálky
Typ:

obyčejný papír

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.