HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - odstraňování probléů

background image

odstraòování problémù

tiskárna netiskne

uvíznutý papír

nízká kvalita tisku

dokument je chybnì vytisknut

fotografie se netisknou správnì

problémy s tiskem bez okrajù

skládaný papír se netiskne správnì

chybová hlášení

kontrolky tiskárny svítí nebo blikají

tiskárna pracuje pomalu

problémy pøi automatickém oboustranném tisku

problém pøetrvává