HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - ručni čištěni tiskových kayet

background image

ruční čištìní tiskových kazet

Pøi provozu v prašném prostøedí se na kontaktech tiskových kazet mohou usazovat nečistoty.

pøíprava potøeb k čištìní

Pro vyčištìní tiskových kazet a zásuvky je tøeba použít následující pomùcky:

Destilovaná voda (voda z vodovodu mùže obsahovat látky, které mohou tiskovou kazetu poškodit).

Vatové tampóny nebo jiný mìkký netøepivý materiál, který nebude na tiskových kazetách ulpívat.

Dbejte, abyste si bìhem čištìní

nepotøísnili ruce nebo odìv inkoustem

.

pøíprava k čištìní

1. Tlačítkem

napájení

zapnìte tiskárnu a otevøete kryt tiskárny.

2. Vyjmìte tiskové kazety a položte je na papír tak, aby ploška inkoustových trysek smìøovala vzhùru.

Neponechávejte tiskové kazety mimo tiskárnu déle než 30 minut.

pokyny pro čištìní

1. Lehce navlhčete vatový tampón destilovanou vodou a vyždímejte veškerou nadbytečnou vodu.
2. Otøete tampónem mìdìné kontakty tiskové kazety.

Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové kazety. Hrozí ucpání trysek, selhání

pøívodu inkoustu nebo elektrických kontaktù.

1. vyčistìte pouze mìdìné kontakty

Postup opakujte, dokud na čistém tampónu nebudou žádné zbytky inkoustu.

3. Zasuòte tiskové kazety zpìt do tiskárny a zavøete horní kryt.