HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - rychlá nastavení tisku úlohy

background image

rychlá nastavení tisku úlohy

Rychlá nastavení tisku úlohy umožòují tisknout s využitím často používaných nastavení tisku nebo tato
nastavení uložit.
Pokud napøíklad často tisknete na obálky, mùžete vytvoøit tiskovou úlohu, která obsahuje nastavení formátu
papíru, kvality tisku a orientace, které bìžnì používáte pro obálky. Po vytvoøení takovéto tiskové úlohy
jednoduše vyberete tuto úlohu pøi každém tisku na obálky a nemusíte všechny tyto volby nastavovat zvláš



.

Mùžete vytvoøit vlastní tiskovou úlohu, nebo použít jednu ze speciálnì pøipravených tiskových úloh
dostupných v rozevíracím seznamu

Rychlá nastavení tisku úlohy

.

použití rychlého nastavení tisku úlohy

Pøi používání rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Z rozevíracího seznamu vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete použít.

3. Klepnìte na tlačítko

OK

.

background image

Chcete-li obnovit výchozí nastavení tisku, vyberte možnost

Výchozí nastavení tisku

z

rozevíracího seznamu

Rychlá nastavení tisku úlohy

a klepnìte na tlačítko

OK

.

vytváøení rychlého nastavení tisku úlohy

Pøi vytváøení rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Vyberte možnosti, které chcete do nové tiskové úlohy zahrnout.
3. Název nové tiskové úlohy zadejte do rozevíracího seznamu

Rychlá nastavení tisku úlohy

a poté

klepnìte na tlačítko

Uložit

.

Rychlé nastavení tisku úlohy bude pøidáno do seznamu.

Pokud do tiskové úlohy pøidáte další možnosti, musíte tiskovou úlohu pøejmenovat a

poté klepnout na tlačítko

OK

.

odstranìní rychlého nastavení tisku úlohy

Pøi odstraòování rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

background image

2. Z rozevíracího seznamu vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete odstranit, a klepnìte na tlačítko

Odstranit

.

Nìkterá rychlá nastavení tisku úlohy nelze odstranit.