HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - skládaný papír

background image

skládaný papír

pokyny

Nejlepších výsledkù dosáhnete použitím skládaného papíru HP.

Pøed vložením do vstupního zásobníku odstraòte ze skládaného papíru proužky s perforací.

Kapacita vstupního zásobníku: Až 20 skládaných listù

pøíprava k tisku

1. Vyjmìte veškerý papír ze vstupního zásobníku.
2. Posuòte vymezovač šíøky papíru zcela doleva a potom vysuòte vymezovač délky papíru.

Nevysunujte nástavec výstupního zásobníku.

3. Vložte skládaný papír do vstupního zásobníku papíru tak, aby volný okraj papíru byl nahoøe a

smìøoval k tiskárnì.

1. volný okraj papíru

4. Posuòte vymezovač šíøky papíru

tìsnì

k papíru.

tisk

Obsahuje-li používaná programová aplikace funkci tisku skládaného papíru,

postupujte podle pokynù dodaných s touto programovou aplikací. V opačném pøípadì

postupujte následujícím zpùsobem.

background image

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Formát:

Letter

nebo

A4

Typ:

Skládaný papír hp

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.