HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - tlačítka a kontrolky

background image

tlačítka a kontrolky

Tlačítka tiskárny slouží k zapnutí nebo vypnutí tiskárny, ke zrušení tiskové úlohy a k opakovanému spuštìní
úlohy. Kontrolky tiskárny umožòují vizuální kontrolu stavu tiskárny.

1. tlačítko Zrušit tisk 2. kontrolka stavu tiskové kazety 3. tlačítko Pokračovat 4. vypínač

tlačítko Zrušit tisk

Stisknutím tlačítka Zrušit tisk zrušíte aktuální tiskovou úlohu.

kontrolka stavu tiskové kazety

Jestliže kontrolka stavu tiskové kazety svítí nebo

bliká

, vyžaduje kazeta zásah uživatele.

tlačítko a kontrolka Pokračovat

Jestliže kontrolka bliká, je tøeba provést zásah (napøíklad vložit papír nebo odstranit uvíznutý papír). Po
odstranìní problému pokračujte v tisku stisknutím tlačítka Pokračovat.

tlačítko a indikátor napájení

Tlačítko napájení slouží k zapnutí nebo vypnutí tiskárny. Zapnutí tiskárny mùže po stisknutí tlačítka napájení
trvat nìkolik sekund.
Jestliže kontrolka Napájení bliká, tiskárna pracuje.

Upozornìní!

K zapnutí nebo vypnutí tiskárny používejte vždy tlačítko napájení. Vypínání a

zapínání tiskárny pomocí napájecího kabelu, stabilizátoru proudu nebo vypínače u zásuvky

mùže zpùsobit poruchu tiskárny.