HP Deskjet 5145 Color inkjet Printer - uvíznutý papír

background image

uvíznutý papír

postupujte podle tìchto krokù

1. Stisknìte tlačítko

Pokračovat

.

2. Tisknete-li štítky, zkontrolujte, zda se štítky bìhem prùchodu tiskárnou neodlepily.

v tiskárnì je uvíznutý papír

k tiskárnì není pøipojeno zaøízení pro oboustranný tisk

k tiskárnì je pøipojeno zaøízení pro oboustranný tisk

k tiskárnì není pøipojeno zaøízení pro oboustranný tisk

1. Stisknìte pojistné úchyty na zadních pøístupových dvíøkách tiskárny a dvíøka vyjmìte.

2. Odstraòte uvíznutý papír ze zadní části tiskárny a vra



te zadní dvíøka na jejich pùvodní místo.

3. Stisknìte tlačítko

Pokračovat

.

4. Vytisknìte dokument.

k tiskárnì je pøipojeno zaøízení pro oboustranný tisk

1. Stisknìte tlačítka na levé a pravé stranì zaøízení pro oboustranný tisk a vysuòte zaøízení z tiskárny.

background image

2. Odstraòte veškerý papír ze zadní strany tiskárny.

Po odstranìní uvíznutého papíru pøejdìte na krok 3 níže.
Pokud je v tiskárnì uvíznutý papír, pøejdìte na krok 1 níže.

1. Stisknìte tlačítko v horní části zaøízení pro oboustranný tisk a sklopte pøístupová dvíøka.

2. Vyjmìte veškerý papír v zaøízení pro oboustranný tisk. Potom zavøete pøístupová dvíøka.
3. Zasuòte zaøízení pro oboustranný tisk do zadní části tiskárny tak, aby obì strany øádnì dosedly.

Bìhem instalace zaøízení k tiskárnì netisknìte žádné tlačítko na obou

stranách zaøízení. Tato tlačítka slouží pouze k odpojení zaøízení od tiskárny.

background image

4. Stisknìte tlačítko

Pokračovat

.